Oplopende zoutconcentraties in de boezem

Door de aanhoudende droogte en de grillige weersverwachtingen valt niet uit te sluiten dat in de komende dagen in Gouda water uit de Hollandsche IJssel moet worden ingelaten met chloride concentraties van 200 tot 250 mg/l. De inlaat van water uit de Hollandsche IJssel zal situationeel op de vraag en neerslag worden gestuurd om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken.

Oorzaak
Vorige week heeft een lage Rijnafvoer in combinatie met springtij en onverwachte opzet op zee echter wel geresulteerd in een “prop” zouter water (tot circa 250 Cl mg/l) die de Hollandse IJssel is binnen getrokken. Om te voorkomen dat dit iets zoutere water moet worden ingelaten in de boezem is afgelopen week zeer terughoudend water binnen gelaten. Omdat vorige week de weersverwachtingen stevige neerslag voorspelden, is geaccepteerd dat het boezempeil is uitgezakt naar het lagere (winter-) peil. De neerslag was minder substantieel dan verwacht en de temperaturen en verdamping blijven hoog. Deze verwachtingen blijven aanhouden waardoor inlaat noodzakelijk is.

Gevolg
De inlaat zal daarbij zo veel mogelijk worden beperkt rekening houdend met de peilen, de watervraag en de neerslagverwachtingen. Als water vanuit de Hollandse IJssel moet worden ingelaten zal in de boezem opmenging optreden maar met name nabij het inlaatpunt in de Gouwe moet, ook door zoutlast vanuit omringende polders, dan rekening worden gehouden met wat verhoogde concentraties (rond de 200-250 mg/l overeenkomend met ca. 1.150 tot 1.350 microSiemens/cm). Wij verwachten dat we in ieder geval deze week wat zouter water moeten gaan inlaten.

KWA ( wateraanvoer via de Oude )
De mate van verzilting, Rijnafvoer en verwachte watervraag zijn niet zodanig dat voldaan wordt aan de eisen voor het instellen van alternatieve wateraanvoer via de KWA.

Verwachting
Op basis van de weersomstandigheden zal volgende week wederom een inschatting worden gemaakt van de situatie.

Voor vragen over bovenstaand bericht van het Hoogheemraadschap van Rijnland kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team: 071 3063535 of info@rijnland.net

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy