Monitoren van de waterkwaliteit

Eén van de kerntaken van waterschappen is om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de gestelde eisen. Om inzicht te krijgen voeren waterschappen metingen uit in diverse agrarische gebieden. Ook Hoogheemraadschap van Rijnland doet dit. Om de waterkwaliteit te controleren, neemt het waterschap op een groot aantal punten in het beheergebied maandelijks watermonsters. Ook in regio Boskoop wordt al jaren op verschillende meetpunten bemonsterd.

Het water wordt o.a. geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen als stikstof en fosfaat. De resultaten worden getoetst aan landelijke en Europese normen en gebruikt voor handhaving en overleg met agrarische sectoren. Via verschillende websites kunnen waterkwaliteitsgegevens worden geraadpleegd.
Voor gewasbeschermingsmiddelen is dit www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl 
Voor nutriënten, chloride, zink en koper is dit de interactieve kaart van Rijnland.

De algemene trend is dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd. Het aantal overschrijdingen neemt af , neemt maar er worden soms nog te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en stikstof en fosfaat gemeten. Vanwege Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) zijn er maatregelen nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Binnen het project Boomkwekers Weten van Water wordt gewerkt aan maatregelen om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Schoon water voor iedereen
Boomkwekers hebben belang bij voldoende en schoon oppervlaktewater. Iedereen wil immers een schone woon en werkomgeving. Voldoende en schoon water is van belang voor de teelt. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen dat middelen in het water worden aangetroffen. Wanneer gewasbeschermingsmiddelen regelmatig in te hoge concentraties in het water worden gevonden, kan er discussie ontstaan over de toelating van deze middelen. Daarnaast is een efficiënt gebruik van middelen en meststoffen interessant omdat het kosten bespaart.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy