Meetgegevens waterkwaliteit

Eén van de kerntaken van waterschappen is om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de gestelde eisen.Om inzicht te krijgen voeren waterschappen metingen uit in diverse agrarische gebieden. Ook Hoogheemraadschap van Rijnland doet dit. De resultaten worden getoetst aan landelijke en Europese normen en gebruikt voor handhaving en overleg met agrarische sectoren. Via verschillende websites kunnen waterkwaliteitsgegevens worden geraadpleegd.

Voor gewasbeschermingsmiddelen is dit www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl . Voor nutriënten, chloride, zink en koper is dit de interactieve kaart van Rijnland. De algemene trend is dat het aantal overschrijdingen van middelen in het water afneemt, maar er zijn nog wel een aantal stoffen die de norm overschrijden.
Binnen het project Boomkwekers Weten van Water wordt gewerkt aan maatregelen om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  Europa investeert in zijn platteland

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Colofon

Boomkwekers Weten van Water is een project van Delphy